Huisregels

Onze huisregels:
• Volg aanwijzigingen van het personeel op
• Toegangscontrole met legitimatie mogelijk
• Geen wapens of drugs
• Geen ongewenste intimiteiten
• Geen agressie of racisme
• Geen hinderlijk gedrag
• Kleed u correct
• Geen eigen of concurrent consumpties
• Glaswerk moet binnen of op terras blijven
• Geen overlast voor de buren

Wij verkopen geen alcohol of tabak aan:
<18 geen alcohol
<16 geen tabak

Bij overtreding van deze regels, valse id of bekeuring door de overheid zal de overtreder aansprakelijk gesteld worden door Cafe Lazarus.
Dus geen 18+ geen alcohol gebruik.

Deze regels zijn opgesteld in overleg tussen ondernemers, politie en gemeente.


Onze uitgebreide huis – en gedragsregels

Volg aanwijzingen van het personeel op
Wij doen er alles aan om ons bedrijf voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken.
Aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht.

Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie. Alsu ons horecabedrijf bezoekt waar videocamera’s hangen, stemt u ermee in dat men daar opnamen maakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derde worden getoond.

Vindt u in ons bedrijfeen voorwerp dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, levert u dat dan bij de ondernemer in. Als u kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kunt u daarvoor ons horecabedrijf niet aansprakelijk stellen.

Toegang/leeftijdscontrole
Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u fouilleren. Daarnaast kunnen wij u vragen om een legititmatiebewijs. Beslissingen van leidinggevende zijn bindend.

Geen wapens of drugs
U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Draagt u toch een wapen, dan waarschuwen wij de politie.

U mag ook geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken. U mag ze ook niet op zak hebben. Horecamedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering.

Geen ongewenste intimiteiten, geen agressie of racisme
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Geen hinderlijk gedrag
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus twee maanden ontzegging van de toegang.

U mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoedt een horecaondernemer een hinderlijke samenscholing dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddelijk de toegang worden ontzegd.

Ons bedrijf is rookvrij. U mag wel roken in de daartoe aangewezen ruimtes. Indien u het (wettelijke) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

Kleed u correct
Uw kleding dient er verzorgt uit te zien. Voldoet u niet aan die eisen, dan kunnen wij u de toegang ontzeggen.

Geen eigen consumpties
Ubent verplicht een consumpties te bestellen. U mag die consumptie alleen binnen het bedrijf of op ons terras gebruiken. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.

Glaswerk moet binnen blijven
U mag eigendommen van ons bedrijf niet mee naar buiten nemen met uitzondering van naar ons terras. Dat geldt niet alleen voor glaswerk, maar ook voor blikjes en al onze andere zaken. Als u beschadigingen veroorzaakt, draait u op voor reparatie of vernieuwing.

Geen overlast voor de buren
Bij het betreden en verlaten van ons bedrijf vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. De politie zal hiertegen zonodig optreden.

Klachten
Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze meteen bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer aan doen.

Toiletgebruik
Toiletruimten zijn allen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.
Bij overtreding van deze regels, vlase id of bekeuring door de overheid zal de overtreder aansprakelijk gesteld worden door Cafe Lazarus.
Dus geen 18+ geen alcohol gebruik.